KANCELARIA

Kancelaria Prawna Bielecka i Wspólnicy sp.k. wyróżnia się na rynku oferując usługi łączące ze sobą doradztwo prawne, finansowe oraz usługi z zakresu szeroko rozumianych dotacji pozyskiwanych z wielu różnych źródeł. Naszą kancelarię tworzą prawnicy, wyspecjalizowani w swoich dziedzinach. Zespołowo zajmujemy się powierzonymi nam zagadnieniami, co umożliwia wypracowanie najkorzystniejszego stanowiska i zaoferowanie najtrafniejszych rozwiązań przez pryzmat całości rozstrzyganego kazusu.

W zakresie doradztwa prawnego oferujemy szeroki wachlarz specjalizacji zarówno z zakresu prawa cywilnego, handlowego, zamówień publicznych, administracyjnego, oświatowego, spółdzielczego, ubezpieczeniowego, jak również prawa karnego. Podejmujemy się tematów, które ze względu na swój poziom skomplikowania i szerokiej specjalizacji musiałyby być dotychczas prowadzone przez wiele różnych kancelarii. Pracujemy w taki sposób, aby przedstawiane rozwiązania były możliwie zbieżne z oczekiwaniami. Potrafimy przy tym wskazać najbardziej optymalne rozstrzygnięcia. Wielką wagę przywiązujemy do ciężaru odpowiedzialności za powierzone nam sprawy, nie boimy się jednak podejmować trudnych decyzji i sięgać po nieszablonowe rozwiązania.

Do typowych usług, które oferujemy należy m.in. sporządzanie opinii prawnych, analiz, reprezentowanie w ramach toczących się postępowań przygotowywanie pozwów i wniosków inicjujących postępowanie odwoławcze. Wyspecjalizowany zespół zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno na etapie powstania czy uzyskania finansowania jak i w toku działalności również, kiedy istnieje potrzeba poszukiwania majątku nielojalnego kontrahenta. Posiadamy świetnie przygotowany zespół specjalistów zajmujących się dochodzeniem szeroko rozumianych roszczeń z tytułu odszkodowań.

Ponieważ uważamy, że znajomość prawa czy mechanizmów ekonomii niezbędna jest na każdym etapie życia człowieka, dlatego też organizujemy szkolenia, których zadaniem jest rozpowszechnianie wiedzy prawniczej i przygotowanie lub ułatwienie poruszania się w poszczególnych dziedzinach.

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem ceniąc czas i zważając na oczekiwania klientów. Nasza praca jest naszą pasją, co umożliwia nam przyczynienie się do Państwa sukcesów.

USŁUGI

Prawo cywilne

 • przygotowanie projektów i weryfikacja umów
 • negocjowanie i przygotowanie ugód
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę
 • zastępstwo procesowe przed Sądami Powszechnymi
 • przygotowywanie pism procesowych

Prawo spółek handlowych

 • tworzenie, przekształcenie i likwidacja spółek
 • przygotowywanie umów i innych dokumentów wymaganych przez KSH
 • rejestracja spółek i zmian w KRS
 • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółek
 • obsługa zgromadzeń wspólników
 • prowadzenie likwidacji spółek
 • przygotowanie wniosku wraz z kompletną dokumentacją w celu ogłoszenia upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • współpraca z notariuszem do obsługi spółek

Prawo oświatowe

 • reprezentacja w sprawach związanych z naliczaniem nieprawidłowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych
 • obsługa kontroli prowadzonych przez organy nadzorujące
 • szkolenia z zakresu prawa oświatowego
 • reprezentacja placówek niepublicznych w sprawach administracyjnych

Prawo pracy

 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy
 • prowadzenie postępowań o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy
 • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem stosunku pracy

Prawo Spółdzielcze

 • pomoc prawna w toku bieżącej działalności Spóldzielni
 • doradztwo prawne świadczone przez adwokata albo radcę prawnego bezpośrednio w biurze Spółdzielni
 • udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych
 • przygotowywanie dokumentów, w szczególności projektów umów, regulaminów, uchwał i oświadczeń organów Spółdzielni
 • analiza dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, Statutem Spółdzielni, uchwałami jej organów i innymi regulacjami wewnętrznymi
 • reprezentacja we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym
 • obsługa prawna Walnego Zgromadzenia, a na życzenie Klienta również posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni

Prawo Zamówień Publicznych

 • pomoc prawna dla Wykonawców jak i Zamawiających, w tym pomoc w sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych i skarg
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych
 • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
ZAUFALI NAM

Oferta Kancelarii skierowana jest na kompleksową obsługę prawną podmiotów indywidualnych jaki i osób prawnych w tym szeroko rozumianych jednostek publiczno-prawnych, jak też doradztwo prawne i ekonomiczne. Gwarantujemy wysoce kompetentnych specjalistów, z zakresu wszystkich gałęzi prawa oraz doradztwa ekonomicznego, w tym windykacji, przygotowania i kompleksowej obsługi projektów publicznych i oceny ryzyka inwestycji.

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych
ZESPÓŁ

Błażej Wachowicz

adwokat

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, w szczególności spółdzielni mieszkaniowych. W 2009 roku Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego i cywilnego. W zakresie spraw cywilny specjalizuje się w szczególności w kompleksowej obsłudze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Ponadto prowadzi wiele postępowań sądowych z zakresu spraw dotyczących nieruchomości w tym spraw o ustanowienie służebności, o eksmisję, o zniesienie współwłasności. Zapewnia kompleksową obsługę w toku postępowań egzekucyjnych.

Specjalizacja obejmuje ponadto sprawy dotyczące tzw. "nieruchomości warszawskich", a zatem takie, które dotyczą uzyskania odszkodowania za bezprawne pozbawienie własności nieruchomości na mocy tzw. "Dekretu Bieruta" tj. dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

Wioletta Bielecka

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zakres specjalizacji obejmuje zagadnienia z prawa cywilnego i prawa zmówień publicznych.

Justyna Truszkowska

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 związana z administracją samorządową, współpracownik kancelarii prawnych. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się prawo cywilne oraz prawo administracyjne.

Maciej Piela

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Specjalizuje się w problematyce związanej z dotacjami oraz procedurą kontroli wykorzystania dotacji w niepublicznych placówkach oświatowych, a także z postępowaniemi dotyczącymi zwrotu dotacji w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym.

KONTAKT
+48 22 629 02 39
BIELECKA i WSPÓLNICY
Kancelaria prawna sp. k.
Al. Jan Pawła II 61 lok. 123
01-031 Warszawa
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Copyright © 2020 BIELECKA i WSPÓLNICY Kancelaria prawna sp. k.